Hiệu quả của việc cung cấp thông tin tình trạng kỹ thuật trong quá trình thẩm định đơn sáng chế từ bên thứ ba

Bằng sáng chế là độc quyền của chủ sở hữu được nhà nước cấp quyền để ngăn chặn việc người khác khai thác bằng sáng chế với mục đích thương…

Continue ReadingHiệu quả của việc cung cấp thông tin tình trạng kỹ thuật trong quá trình thẩm định đơn sáng chế từ bên thứ ba