Hướng dẫn cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều…

Continue ReadingHướng dẫn cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp