Vi phạm bản quyền điện ảnh: Nguyên nhân đến từ cơ quan nhà nước, lẫn tổ chức, cá nhân

Hiện nay, môi trường số đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan…

Continue ReadingVi phạm bản quyền điện ảnh: Nguyên nhân đến từ cơ quan nhà nước, lẫn tổ chức, cá nhân

Bảo vệ quyền nhân thân khi tác giả qua đời – dễ mà khó

Quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với tác phẩm là hai nhánh quyền hợp thành quyền tác giả. Trong khi quyền nhân thân bảo vệ…

Continue ReadingBảo vệ quyền nhân thân khi tác giả qua đời – dễ mà khó