Chuyển đổi công nghệ để Việt Nam đạt mục tiêu Net zero


Để đạt mục tiêu đến năm 2050 Việt Nam có lượng phát thải ròng carbon dioxide bằng không (Net zero), cần có sự thay đổi toàn diện, trong đó nhiều doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, năng lượng tái tạo.]]>