Đàn cá mập xâu xé xác cá voi lưng gù


Đàn cá mập hổ khoảng 50 con vậy quanh xác cá voi lưng gù để tranh giành thịt ở ngoài khơi bang Queensland.]]>