Elon Musk vào top 100 người có ảnh hưởng về AI


Elon Musk, Sam Altman nằm trong số người có ảnh hưởng đến AI, trong khi Mark Zuckerberg không có tên trong danh sách.]]>