Hội đồng nghiệm thu Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia và Cá lồng của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

You are currently viewing Hội đồng nghiệm thu Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia và Cá lồng của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với 02 dự án, bao gồm: Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia” và dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cá lồng của huyện Văn Quan” do Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP là đơn vị chủ trì dự án.

Ông Tăng Đức Khương – Đại diện INVESTIP, đơn vị chủ trì dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trước Hội đồng khoa học và công nghệ

Nội dung, công việc cụ thể của các dự án bao gồm: Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia và Cá lồng của Huyện Văn Quan; Xây dựng bản đồ vùng sản xuất; Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm; Thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể, mẫu nhãn hàng hóa; Thiết kế nhãn hàng hóa cho sản phẩm; Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm (hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Lạp Sườn Bình Gia; Cá lồng Văn Quan); Xây dựng quy trình cấp Giấy chứng nhận sử dụng NHTT; Xây dựng Quy trình cấp tem, nhãn hàng hóa mang NHTT; Tổ chức tập huấn cho các Hội viên, cán bộ Hội và các thành phần sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lạp sườn huyện Bình Gia và Cá Lồng huyện Văn Quan; Xây dựng chương trình giới thiệu về sản phẩm và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm; Giấy chứng nhận mã số mã vạch; Tổ chức Lễ công bố NHTT;

Toàn cảnh Cuộc họp

Trên cơ sở đã xem xét hồ sơ dự án, nghiên cứu nội dung báo cáo và nghe chủ nhiệm dự án trình bày kết quả thực hiện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá các dự án đã thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra, nội dung của dự án được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết; Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng cơ bản phù hợp với mục tiêu chung của nhiệm vụ.

Sản phẩm, kết quả của các dự án có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm được bảo hộ, từ đó góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng của các sản phẩm trên thị trường. Hội đồng khoa học và công nghệ nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện cho 02 dự án./.