Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

  • Post category:Tin tức

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình là triển khai hiệu quả Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và đưa Sở hữu trí tuệ thành công cụ quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần tạo dựng văn hóa Sở hữu trí tuệ trong cộng đồng và doanh nghiệp. Bên cạnh việc góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể đã được quy định trong Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg (chỉ số đơn đăng ký bảo hộ, khai thác thương mại, chỉ số đóng góp cho GDP…). Chương trình cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể khác liên quan đến công tác phát triển nhân lực chất lượng cao về Sở hữu trí tuệ, bảo hộ Sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực địa phương, hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ.

Chương trình đề xuất 6 nhóm nội dung lớn: Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ; thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ; phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ; hình thành, tạo dựng văn hóa Sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Cũng theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, điều hành, quản lý và tổ chức triển khai hoạt động chung, thường xuyên của Chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức bộ phận làm đầu mối triển khai Chương trình trên cơ sở cân đối, điều chỉnh nguồn nhân lực hiện có của Cục Sở hữu trí tuệ.

Nguồn: hanoimoi.com.vn