Đăng ký Bảo hộ sở hữu công nghiệp được hỗ trợ phí từ 15 đến 60 triệu đồng

Sau khi Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 9/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được ban hành, một số tỉnh thành đã có những hành động cụ thể để triển khai.

Continue ReadingĐăng ký Bảo hộ sở hữu công nghiệp được hỗ trợ phí từ 15 đến 60 triệu đồng