Chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà bỏ qua tên miền, tranh chấp phát sinh giải quyết như thế nào?

Nhãn hiệu được bảo hộ không là căn cứ phát sinh hiệu lực một cách đương nhiên của tên miền. Như vậy, trường hợp hai chủ thể sở hữu độc lập đối tượng nhưng khi sử dụng phát sinh “xung đột” thì sẽ giải quyết như thế nào?

Continue ReadingChỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà bỏ qua tên miền, tranh chấp phát sinh giải quyết như thế nào?