Việt Nam tận dụng năng lượng tái tạo đối phó rủi ro nguồn cung


Các nguồn năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng được chuyên gia gợi ý Việt Nam ứng dụng có thể đáp ứng nhu cầu thực tế.]]>