VUSTA công bố Quy chế xét, công nhận sáng kiến

You are currently viewing VUSTA công bố Quy chế xét, công nhận sáng kiến

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-LHHVN ngày 08/12/2023 Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến.

Điều kiện, tiêu chuẩn và phân loại sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Theo nội dung được ban hành, Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận sáng kiến; trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét, công nhận sáng kiến; cách tính điểm sáng kiến cấp cơ sở và sáng kiến cấp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam).

Theo quy chế tại Điều 4 Quyết định số 1141/QĐ-LHHVN ngày 08/12/2023, để được công nhận, sáng kiến phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí: 

– Tính mới, tính sáng tạo: Lần đầu tiên được áp dụng tại cơ quan, đơn vị; Không trùng với nội dung của các sáng kiến đã được công bố, công nhận hoặc đã được công bố, công nhận hoặc đã áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

– Tính khả thi: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tại thời điểm đưa ra sáng kiến để triển khai; Được áp dụng trong công việc của các cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

– Tính hiệu quả: Mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu, phục vụ; có giá trị lợi ích về kinh tế; về khoa học, công nghệ; cải thiện điều kiện làm việc, hiệu quả công việc.

sang-kien
 

Sáng chế sẽ được phân loại thành 2 cấp như sau:

– Sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này, có quy mô áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định công nhận.

– Sáng kiến cấp Liên hiệp Hội Việt Nam là sáng kiến đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này, có giá trị khoa học cao; được áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao; có quy mô áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam hoặc trong phạm vi toàn quốc và được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam quyết định công nhận.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận sáng kiến

Theo quy định tại điều 11 của Quy chế này, nguyên tắc xét hồ sơ công nhận sáng kiến của VUSTA sẽ được triển khai theo các trường hợp sau:

– Trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến và có nội dung trùng hoặc tương đương nhau thì sáng kiến được xét cho hồ sơ hợp lệ có thời gian nộp sớm nhất trong số những hồ sơ đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

– Trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cùng đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn, nộp cùng thời gian thì sáng kiến chỉ có thể xét xét cho một hồ sơ đề nghị trong số các hồ sơ đó theo sự thỏa thuận của những cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp các cá nhân cùng đăng ký sáng kiến không thỏa thuận được thì Chủ tịch Hội đồng được quyền từ chối xét, công nhận các sáng kiến đó.

– Sáng kiến được công nhận hàng năm, mỗi năm một lần, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, tổng kết cuối năm của cơ quan, đơn vị. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận một lần ở cùng cấp.

– Không tiếp nhận và không xem xét hồ sơ sáng kiến liên quan đến bảo mật an ninh quốc gia, những nội dung không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, những nội dung có tính nhạy cảm.

is_your_idea_innovative-1024x717
 

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét và công nhận sáng kiến sẽ được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

1. Sáng kiến cấp cơ sở

Bước 1: Nộp hồ sơ để nghị xét công nhận sáng kiến trước ngày 15/12 hằng năm

Bước 2: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Họp hội đồng cơ sở xét, công nhận sáng kiến

Bước 4: Quyết định công nhận sáng kiến

2. Sáng kiến cấp Liên hiệp hội Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ để nghị xét công nhận sáng kiến trước ngày 15/1 hằng năm

Bước 2: Họp hội đồng cấp Liên hiệp Hội Việt Nam xét, công nhận sáng kiến

Bước 4: Quyết định công nhận sáng kiến

Thông tin chi tiết về Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại đây.

Khánh An

Nguồn: Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhận thông tin tư vấn về sở hữu trí tuệ chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí:

HOTLINE: +84911745879 hoặc EMAIL: investiphn@investip.vn

LIÊN HỆ