YouTube có hành động cực “gắt” với các trình chặn quảng cáo

YouTube có hành động cực “gắt” với các trình chặn quảng cáo
Nhiều người dùng hơn đang báo cáo rằng YouTube đang dừng phát video do họ cài đặt trình chặn quảng cáo.n]]>